Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/content/80/6474280/html/startconnect.php on line 5
Global Cruise
global-cruise

JHFA - Costa Fascinosa (Mediterranean) (1)

วันเดินทาง:Day 1
Civitavecchia

19.00 น.
เรือล่องออกจากท่าเทียบเรือ Civitavecchia


Day 2
Palermo

13.00 น.
เรือจอดเทียบท่า ณ Palermo
18.00 น.
เรือล่องออกจากท่าเทียบเรือ Palermo


Day 3
Tunis

08.00 น.
เรือจอดเทียบท่า ณ Tunis
20.00 น.
เรือล่องออกจากท่าเทียบเรือ Tunis


Day 4
At SeaDay 5
Palma De Mallorca

08.00 น.
เรือจอดเทียบท่า ณ  Palma De Mallorca
14.00 น.
เรือล่องออกจากท่าเทียบเร่ือ Palma De Mallorca


Day 6
Marseilles

08.00 น.
เรือจอดเทียบท่า ณ  Marseilles                         
18.00 น.
ร่องเรือออกจากท่าเทียบเรือ Marseilles              


Day 7
Savona

10.00 น.
เรือจอดเทียบท่า ณ Savona
16.30 น.
เรือล่องออกจาท่าเทียบเรือ Savona


Day 8
Civitavecchia

09.00 น.
เรือจอดเทียบท่า ณ  Civitavecchia ผู้โดยสามารถเช็คเอ้าท์ออกจากเรือ

Profile and Statistics
Cruise Name: Costa Fascinosa Cruise Line: Costa Cruises
Cruise Type: Cruise Ship Line Line Class: Mainstream
Built year: 2012 Last upgrade: 2012
Speed: 22 knots Passenger capacity: 3000
Beam: 118 feet Cabins: 580
อัตราค่าบริการ
ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
ห้องพักบนเรือสำราญ (ห้องแบบไม่มีหน้าต่าง), ค่าภาษีท่าเรือ, ค่าบริการบนเรือ, รถรับ/ส่ง จากสนามบิน - ท่าเรือ - สนามบิน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, ทัวร์เสริมบนฝั่งทุกพอร์ต

เงื่อนไข

การสำรองการเดินทาง

กรณียกเลิกการเดินทาง
50 วันขึ้นไปก่อนวันเดินทาง ยึดเงินมัดจำอย่างน้อย 30% (หรือเงินมัดจำทั้งหมด)
46 - 49 วันก่อนเดินทาง ต้องชำระค่ายกเลิกการเดินทาง 40% ของราคาทัวร์
31 - 45 วันก่อนเดินทาง ต้องชำระค่ายกเลิกการเดินทาง 75% ของราคาทัวร์
น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง ต้องชำระค่ายกเลิกการเดินทาง 100% ของราคาทัวร์


หมายเหตุ
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบทุกครั้งก่อนทำการจอง